Przejdź do treści

Realizacja budowy instalacji odprowadzania wód opadowych wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych i renowacja studni chłonnych w m. Poznań

  Na zlecenie inwestora firma Eico budowę wewnętrznej instalacji odprowadzania wód opadowych wybudowaną z rur PVCdn o łącznej długości 200m.  Inwestor zgodnie z przedłożonym projektem i pozwoleniem wodnoprawnym zlecił wykonanie przebudowy istniejącej instalacji odprowadzania wód opadowych w zakresie:
  – przełączenia istniejących wpustów od studni chłonnych
  – dostawy i montażu separatora substancji ropopochodnych
  – przekierowania odprowadzania wód opadowych od istniejących wpustów do zabudowanego separatora
  – odprowadzenia wód z separatora do istniejących studni chłonnych
  -modernizacji studni chłonnych, w tym wymiana złoża filtracyjnego studni. 


  Efektem wykonanej inwestycji jest wykonanie postanowień pozwolenia wodnoprawnego oraz poprawienie jakości sposobu zagospodarowania i podczyszczania odprowadzanych wód opadowych do gruntu.