Przejdź do treści

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w rozumieniu Regulaminu Użytkownika Platformy EICO) jest EICO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-840), przy ul. Dąbrowskiego 29B, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409915 o kapitale zakładowym w wysokości 327 000 zł, NIP7010333221, REGON 145989850 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).
 2. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie i racjonalne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Platformy EICO (dalej jako „Platforma”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), wyłącznie w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Platformy oraz w celu wykonania przez Spółkę usług w ramach Platformy, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Platformy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Platformy spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. Dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Spółki (w tym Platformy), a także świadczeniem usług przez Spółkę, wyłącznie za zgodą Użytkowników. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta.
 6. Dla założenia Konta i zamieszczenia informacji w ramach Targu Energii wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności), tj. ulica wraz z numerem domu, miasto wraz z nazwą kraju, nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, nr licznika energii elektrycznej, adres Punktu Poboru Energii, nr licznika gazu, adres Punktu Poboru Gazu, nr licznika energii cieplnej.
 7. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail biuro@eico.pl lub pisemnie na adres EICO Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 29B, lok. 3, 60-840 Poznań, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe.
 9. Wszystkie dane osobowe w Spółce są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  • w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
  • dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  • dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,
  • wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO,
  • dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 10. Spółka nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Spółka może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych) w celu świadczenia na jej rzecz usług przez te podmioty; w takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Spółki), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności,
  • Spółka może udostępniać dane Użytkowników także podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Platformy usług,
  • Spółka może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane Sprzedawcy (w rozumieniu Regulaminu Użytkownika Platformy EICO) w celach związanych z zawarciem umowy z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług dostawy energii elektrycznej, gazu lub ciepła przez tego Sprzedawcę w ramach Platformy EICO, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez danego Sprzedawcę.
 12. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy niezgodnie z Regulaminem Użytkownika Platformy EICO lub z obowiązującymi przepisami, Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 13. Spółka wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Platformę zbierane w trakcie połączeń internetowych z Platformą w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 14. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Użytkownika przez Spółkę, zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@eico.pl.