Przejdź do treści

Projekt przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia  – opracowanie dokumentacji, przebudowy i rozbiórki istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia wraz z nadzorem autorskim

    Przedmiotem projektu była przebudowa gazociągu w/c MOP=6,3MPa DN150 (stal) w m. Jasin, w gm. Swarzędz. Konieczność realizacji inwestycji związana była z planowaną rozbudową znajdujących się na tym terenie zakładów produkcyjno-usługowych o dodatkowe obiekty – hale magazynowo-produkcyjnej. Konsorcjum inwestorskie podjęło inicjatywę przebudowy trasy gazociągu tak, aby pozyskać nowe powierzchnie inwestycyjne pod rozbudowę istniejących zakładów magazynowo-produkcyjnych. W związku z powyższym, istniejąca (kolidująca) sieć gazowa na  odcinku ~378m została wyłączona z użytkowania i zdemontowana, a w jej miejsce został  wybudowany nowy fragment  gazociągu o długości 464m, który dzięki zmienionej lokalizacji umożliwił inwestorowi dalszy rozwój i rozbudowę obiektów hal i magazynów. Projekt był uzgadniany z gestorem PSG Sp. z o.o. OZG Poznań, który jest właścicielem gazociągu. Projekt zakończył się uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie został w całości zrealizowany przez inwestora. Firma Eico jako autor projektu przy realizacji inwestycji pełniła nadzór autorski. Przebudowany gazociąg został oddany do użytku w 2022r.