Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne odbiorcy przemysłowi, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub świadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej

wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą.

W oparciu o powyższą ustawę Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej lub obrocie energią elektryczną do przesłania informacji dotyczących dokonanej w 2013 roku sprzedaży energii elektrycznej. Na podstawie zebranych informacji Urząd oceni stopień realizacji przez wyżej wymienione podmioty obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne powinny przekazać do URE w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Prezesa URE niezbędne informacje.

Na podstawie: Urzędu Regulacji Energetyki