Wiadomości

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o […]

Kampania promująca uczciwe praktyki wśród sprzedawców energii elektrycznej

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do nas, czyli odbiorców energii elektrycznej. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), które chce uświadomić konsumentom jakie posiadają prawa na rynku energii a także pragnie promować uczciwe zasady biznesowe. Nad całością przedsięwzięcia patronat objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne odbiorcy przemysłowi, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub świadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej