Regulamin zakupów

eu

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW

w ramach realizacji projektu „Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO)

tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii”

  1. Projekt „Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO), tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii” objęty jest dofinansowaniem w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 („Projekt”).
  1. Beneficjentem i podmiotem zawierającym umowy jako Zamawiający w ramach Projektu jest EICO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-840), przy ulicy Dąbrowskiego 29B lok. 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000409915 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 327 000 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7010333221, REGON: 145989850 („Zamawiający”).
 1. W przypadku dokonywania zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług („Przedmiot zamówienia”), którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Zamawiający przeprowadzi następującą procedurę („Postępowanie”):
  1. Zamawiający zamieści zapytanie ofertowe dotyczące Przedmiotu zamówienia na swojej stronie internetowej www.eico.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
  2. Jednocześnie Zamawiający skieruje zapytanie ofertowe do min. 3 potencjalnych dostawców towarów i usług („Wykonawcy”) objętych Przedmiotem zamówienia.
  3. Zapytanie ofertowe obejmować będzie następujące elementy:
   • I. opis Przedmiotu zamówienia,
   • II. warunki udziału w Postępowaniu,
   • III. kryteria oceny ofert,
   • IV. termin składania ofert, który nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i skierowania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców,
   • V. termin związania ofertą.
  4. Zamawiający może zastrzec w zapytaniu ofertowym, że Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni, pod rygorem niedopuszczenia do Postępowania, wpłacić Zamawiającemu określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jeżeli Wykonawca, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, a ustanowione zabezpieczenie wygaśnie.
  5. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do zmiany lub odwołania warunków Postępowania, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawców oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
  6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
  7. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wykonawców oraz zamieścić informację na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym o wyniku Postępowania albo o zamknięciu Postępowania bez dokonania wyboru.
 • W przypadku dokonywania zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, Zamawiający przeprowadzi następującą procedurę („Postępowanie”):
 1. Zamawiający skieruje zapytanie ofertowe do min. 3 potencjalnych dostawców towarów i usług („Wykonawcy”) objętych Przedmiotem zamówienia.
 2. Zapytanie ofertowe obejmować będzie następujące elementy:
  • I. opis Przedmiotu zamówienia,
  • II. warunki udziału w Postępowaniu,
  • III. kryteria oceny ofert,
  • IV. termin składania ofert, który nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia wysłania zapytania ofertowego do Wykonawców,
  • V. termin związania ofertą.
 3. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do zmiany lub odwołania warunków Postępowania, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, do których skierował zapytanie ofertowe.
 4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
 5. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wykonawców, do których skierował zapytanie ofertowe, o wyniku Postępowania albo o zamknięciu Postępowania bez dokonania wyboru.
 • W przypadku dokonywania zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 3500 euro, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku rozeznania rynku.
 • Kwoty euro wskazane w niniejszym Regulaminie określa się na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu.
 • W prowadzonych procedurach, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji w formie elektronicznej. Forma złożenia oferty każdorazowo będzie określona w zapytaniu ofertowym. Dane Zamawiającego do korespondencji:
 1. adres: EICO Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 29B lok. 3, 60-840 Poznań
 2. adres e-mail: biuro@eico.pl.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacja o wyborze oferty – marketing