Regulamin Użytkownika Platformy EICO

Spis Treści:

I Postanowienia Ogólne

Artykuł 1. DEFINICJE
Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLATFORMIE

II TRANSAKCJA

Artykuł 3. ZAWARCIE TRANSAKCJI
Artykuł 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
Artykuł 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI
Artykuł 6. ZAWARCIE UMOWY
Artykuł 7. ROLA SPÓŁKI
Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE
Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU
Artykuł 12. ROZWIĄZANIE UMOWY
Artykuł 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Artykuł 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Artykuł 15. WAŻNOŚĆ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

SPÓŁKA – EICO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-840), przy ul. Dąbrowskiego 29B lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409915 o kapitale zakładowym w wysokości 327  000 zł, NIP 7010333221, REGON 145989850, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@eico.pl (lub pod nr tel. +48 518 976 854).

UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Spółkę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach funkcjonowania Platformy.

PLATFORMA – strona internetowa dostępna pod adresem www.eico.pl, której właścicielem i operatorem jest Spółka, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje możliwość wyszukania Sprzedawcy energii elektrycznej, gazu lub ciepła i dokonania samodzielnego wyboru spośród okazanych mu ofert, w celu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła ze Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, gazem lub ciepłem i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, w tym podmiot działający w jego imieniu, który przedstawia swoją ofertę Użytkownikowi, a Użytkownik ma możliwość zawarcia z nim umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

TARG ENERGII – narzędzie, w ramach którego Użytkownicy zamieszczają informację o chęci zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła, a Sprzedawcy mogą składać Użytkownikom oferty sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

TRANSAKCJE – procedury zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, dokonywane przez Użytkowników ze Sprzedawcami w ramach Targu Energii.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta przez Użytkownika.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Użytkownika Platformy.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLATFORMIE POŚREDNICZĄCEJ W HANDLU ENERGIĄ

2.1. Użytkownikami Platformy mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Zasady Rejestracji:
a) Osoby fizyczne w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nr dowodu osobistego, nr PESEL, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować na Platformie (login) oraz hasła.
b) Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować na Platformie (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę) podmiotu rejestrowanego oraz adres siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa).

2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Spółką, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3., Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Platformy, w szczególności gdy dokonał zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła u danego Sprzedawcy lub umieścił na Targu Energii informację o chęci zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji, Spółka tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w ramach Platformy loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail.

2.6. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, powinien on niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Platformy. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do Konta może być przyporządkowany tylko jeden adres e-mail.

2.7. Dla jednego licznika Użytkownik może posiadać najwyżej jedno Konto. Kilka liczników może być przypisanych do tego samego Konta.

2.8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konto jest niezbywalne.

2.9. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta, bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W takim wypadku Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

II. TRANSAKCJA

Artykuł 3. ZAWIERANIE TRANSAKCJI

3.1. Platforma, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Spółka nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Spółka przekazuje Użytkownikowi, w ramach funkcjonowania Platformy, przygotowaną specjalnie dla niego przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła i nie jest gwarantem zawarcia i późniejszego wykonywania umowy. Decyzja, co do zawarcia przedstawionej w ramach funkcjonowania Platformy umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła ze Sprzedawcą, w tym jej warunków, należy wyłącznie do Użytkownika.

Artykuł 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

Użytkownik mający zamiar zawrzeć umowę kupna energii elektrycznej, gazu lub ciepła powinien zalogować się do Platformy i pozostawić tam informację o chęci zawarcia stosownej umowy, wraz z danymi umożliwiającymi Sprzedawcom sporządzenie dedykowanej oferty sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła. Dane charakteryzujące zapotrzebowanie na energię elektryczną lub gaz przez Użytkownika trafiają następnie na Targ Energii, gdzie nadawany jest Użytkownikowi indywidualny i unikalny numer (ID), który jest widoczny dla wszystkich Sprzedawców.

Artykuł 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

Informacja o wyrażeniu chęci zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła przez Użytkownika zostaje zamieszczona na Targu Energii, wraz z analogicznymi informacjami umieszczonymi przez innych Użytkowników. Informacje te uszeregowane są chronologicznie wg daty zamieszczenia ich na Targu Energii w ten sposób, że informacja umieszczona najpóźniej znajduje się na Targu Energii najwyżej (na początku listy). W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty umieszczenia na Targu Energii przez Użytkownika informacji o chęci zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła nie odpowie na nią żaden ze Sprzedawców, informacja zamieszczona przez Użytkownika zostaje wycofana z Targu Energii, jednakże Użytkownik ma prawo do ponownego umieszczenia takiej informacji na Targu Energii, zgodnie z postanowieniami powyżej.

Artykuł 6. ZAWARCIE UMOWY ZE SPRZEDAWCĄ

6.1. W przypadku, gdy informacją udostępnioną przez Użytkownika zainteresuje się Sprzedawca, będzie miał prawo do złożenia swojej oferty sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, w której zamieści indywidualnie przygotowane dla Użytkownika warunki oraz cenę sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła. Pozostali Sprzedawcy również będą mieli prawo do złożenia swoich ofert sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, jednakże żaden ze Sprzedawców nie będzie miał wglądu do treści ofert jakie złożyli pozostali Sprzedawcy.

6.2. Po każdorazowym wprowadzeniu nowego licznika do bazy danych Platformy przez Użytkownika, informacja ta widoczna jest na Targu Energii. Z chwilą otrzymania pierwszej oferty sprzedaży licznik pozostanie na Targu Energii do czasu wyboru oferty, jednak nie dłużej niż 7 dni od dnia, w którym Użytkownik otrzymał pierwszą ofertę sprzedaży.

6.3. Użytkownik nie jest zobowiązany do przyjęcia przedstawionej mu przez Sprzedawcę oferty sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

6.4. Gdy Użytkownik zaakceptuje przedstawioną mu ofertę sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, jego dane określone odpowiednio w art. 2.2 a) oraz 2.2.b), zostają przekazane Sprzedawcy, który przygotował ofertę wybraną przez Użytkownika, w celu sporządzenia w oparciu o przekazane dane umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła. Od chwili zaakceptowania oferty sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła danego Sprzedawcy, Użytkownik jest zobowiązany do zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży okazanej przez tego Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji treści okazanej umowy sprzedaży, bądź nieuzasadnionej zwłoki w jej zawarciu Użytkownik odpowiada za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jednakże, z uwagi na fakt, iż umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła zawierane są na odległość, Użytkownikowi w terminie 14dni od daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w drodze złożenia stosownego oświadczenia, którego wzór udostępnia Sprzedawca.

Artykuł 7. ROLA SPÓŁKI

7.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Sprzedawców w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników i Sprzedawców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Sprzedawców, zdolność Sprzedawców do obsługi zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła oraz wypłacalność Użytkowników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, pomimo przyjęcia oferty danego Sprzedawcy.

7.2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Platformy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2., Spółka może:
a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy;
c. uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki.

7.3. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Spółkę w ramach Platformy.

Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE

8.1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.

8.2. Sprzedawca zobowiązany jest określić sposób zapłaty za sprzedaż energii elektrycznej, gazu lub ciepła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom lub Sprzedawcom.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Platformy umowach zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

9.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Platformy, stanowią przedmiot praw wyłącznych Spółki. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo zgody Spółki i nie może naruszać postanowień Regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Spółki oraz Użytkowników Platformy. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w ramach Platformy w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Spółka zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętą w Platformie polityką ochrony prywatności.

10.2. Otrzymane od Spółki informacje Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji i z realizacją umów zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła, zawartych w wyniku Transakcji.

10.3. Dane osobowe Użytkowników ujawniane są Sprzedawcom jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Otrzymane od Spółki dane Użytkowników, Sprzedawca może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła, zawartych w wyniku Transakcji.

Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Spółka może dokonać zmiany Regulaminu i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11.2. Korzystanie z nowej wersji usług możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika treści zmienionego Regulaminu.

11.3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Platformy, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach i o konieczności ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Spółką ze skutkiem określonym w art. 12.1.

Artykuł 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Świadczenie usług w ramach Platformy ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w pkt12.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Spółką (dotyczącą prowadzenia Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, z zastrzeżeniem, że Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających sfinalizować umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, zawarte w wyniku przeprowadzonych Transakcji.

12.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wymienionym w art. 12.1 powyżej.

12.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Spółki, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na Platformie bez uprzedniej zgody Spółki.

Artykuł 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:biuro@eico.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, wybierając odnośnik „Kontakt” dostępny na stronie głównej Platformy, a także w formie pisemnej – wysyłając reklamację na adres siedziby Spółki. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na Platformie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13.4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

14.1. Prawem właściwym dla umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Platformy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

14.2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Artykuł 15. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

Pobierz załącznik

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@eico.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (w szczególności gdy dokonałeś zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła u danego Sprzedawcy lub umieściłeś na Targu Energii informację o chęci zakupu energii elektrycznej, gazu lub ciepła).

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EICO sp. o.o.
ul. Dąbrowskiego 29B lok. 3
60-840 Poznań
biuro@eico.pl

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Platformy
Data zawarcia umowy to ……………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nazwa Konta……………………………………………………………