Wiadomości

Kampania promująca uczciwe praktyki wśród sprzedawców energii elektrycznej

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do nas, czyli odbiorców energii elektrycznej. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), które chce uświadomić konsumentom jakie posiadają prawa na rynku energii a także pragnie promować uczciwe zasady biznesowe. Nad całością przedsięwzięcia patronat objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne odbiorcy przemysłowi, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub świadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej