Polityka prywatności

 1. Zbiór danych Użytkowników pod nazwą „Użytkownicy EICO” został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w rozumieniu Regulaminu Użytkownika Platformy EICO) będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest EICO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-840), przy ul. Dąbrowskiego 29B lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409915 o kapitale zakładowym w wysokości 327 000 zł, NIP 7010333221, REGON 145989850 (dalej jako „Spółka”).
 3. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Platformy.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Platformy oraz w celu wykonania przez Spółkę usług w ramach Platformy, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Platformy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Platformy spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 6. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Spółki (w tym Platformy), a także świadczeniem usług przez Spółkę. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Dla założenia Konta i zamieszczenia informacji w ramach Targu Energii wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności) tj. ulica wraz z numerem domu, miasto wraz z nazwą kraju, nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, nr licznika energii elektrycznej, adres Punktu Poboru Energii, nr licznika gazu, adres Punktu Poboru Gazu, nr licznika energii cieplnej.
 8. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Spółka administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Platformy w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Platformy, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów – dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Spółki. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Platformy usług.
 11. W szczególności dane osobowe mogą być udostępniane Sprzedawcy (w rozumieniu Regulaminu Użytkownika Platformy EICO) w celach związanych z zawarciem umowy z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług dostawy energii elektrycznej, gazu lub ciepła przez tego Sprzedawcę w ramach Platformy EICO, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez danego Sprzedawcę.
 12. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy niezgodnie z Regulaminem Użytkownika Platformy EICO lub z obowiązującymi przepisami, Spółkę może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 13. Spółka wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Platformę zbierane w trakcie połączeń internetowych z Platformą w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 14. Spółka informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Platformy używane są przez Spółę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Platformy, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Platformy. Uzyskane przez Spółkę informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Platformy. Korzystający z Platformy w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Spółka informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Platformy może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.